Stoer, speels en vrolijk voor jongens tot 5 jaar!
(0)

+31 (0)6 511 94 234

Disclaimer

Wij doen ons best om de teksten zo informeel mogelijk te maken, maar ook wij ontkomen niet aan zo nu en dan wat wolligheid in het taalgebruik.

Prijzen
Wij hebben ons best gedaan om de prijzen van de artikelen op Apenkopje.nl correct te vermelden. Toch kan het gebeuren dat er een verkeerde prijs doorheen is geglipt. Wij vinden dit vervelend en hopen dat het niet voor komt.  Mocht er een prijs foutief staan vermeld, dan kun je hier geen rechten aan ontlenen.

Kleuren
Apenkopje.nl is voor de fotografie van de kleding zelf de studio in gedoken, maar voor het merendeel zijn de foto’s van de leverancier gebruikt. Ondanks dat we door middel van mooie en heldere foto’s de kleuren van de kleding zo goed mogelijk proberen weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren van de kleding in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt ook af van de instellingen van je computer.

Overmacht
Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tot de klant als daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Apenkopje.nl en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Apenkopje.nl niet aansprakelijk stellen.

Wijzigingen
Apenkopje.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op de website en de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Auteursrecht 
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Apenkopje.nl Het is niet toegestaan informatie die onze site wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar te maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken zonder toestemming van Apenkopje.nl buitenom het gebruiksrecht wat Apenkopje.nl je verleend. Wat het gebruiksrecht in houdt wordt hieronder beschreven.

Gebruiksrecht
Wij verlenen jou als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Apenkopje.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Apenkopje.nl te kunnen raadplegen of in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Apenkopje.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door ons worden ontsloten. Bovendien is het verboden Apenkopje.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van onze servers voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de site te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

Beveiliging
Apenkopje.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.